top of page

Лабораторно-діагностичне відділення 

Завiдуюча відділенням Василюк Володимира Леонівна

  • Вимірювальна клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом  Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, відповідає критеріям атестації і атестована МОЗ України на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

  • КДЛ проводить лабораторні дослідження при обстеженні пацієнтів поліклініки та стаціонарних відділів для встановлення діагнозу, контролю за ефективністю лікування та надання лабораторної інформації про стан здоров’я населення.

  • Штат клініко-діагностичної лабораторії укомплектований і забезпечений кваліфікованим персоналом. В відділі проводяться загально-клінічні , гематологічні, цитологічні , серологічні , біохімічні дослідження.

 

  • КДЛ забезпечена  напівавтоматичними аналізаторами марки Stat Fax 1904; 4500 для дослідження білкового, ліпідного, вуглеводневого обмінів, активності ферментів.

  • Освоєний і широко впроваджений імуноферментний метод визначення маркерів гепатитів В і С , гормонів щитоподібної залози , який має більшу аналітичну і діагностичну надійність.

  • Підвищується якість лабораторних досліджень шляхом систематичного проведення внутрішньолабораторного та міжлабораторного контролю якості. Відділ щорічно бере участь у Програмі міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань  “Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці ”координатором якої є МОЗ України, Український Референс – центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології.

  • Система якості вимірювальних робіт забезпечується організаційною структурою КДЛ , матеріально- технічними ресурсами , нормативною документацією , що регламентує вимоги до проведення лабораторних досліджень і контролю їх якості, належною кваліфікацією персоналу.

 У відділі освоєний метод імуноферментного аналізу,який має важливе значення в клінічній діагностиці. Маючи високу чутливість і специфічність, метод ІФА дозволяє аналізувати одночасно велику кількість проб використовувати частково або повністю автоматизовані системи. Метод не потребує очищення або збагачення проб,чутливий,простий у виконанні.

 Імуноферментний аналіз – це аналітичний метод,який поєднує в собі високу специфічність імунної реакції з чутливою каталітичною дією ферментів. Використовується для діагностики інфекційних захворювань, визначення гормонів і тд.

 Враховуючи актуальність діагностики і профілактики серцево-судинних захворювань в відділі освоєно і активно досліджується ліпідний спектр крові: загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності, тригліцериди.

 Пацієнти з ССЗ,як правило,мають високий рівень загального холестерину в крові. Першим кроком в направленій на зниження рівнів холестерину терапії в первинній і вторинній профілактиці ССЗ є оцінка статусу ризику пацієнта.   Ліпідограма є важливим діагностичним критерієм метаболічного синдрому, який збільшує ризик розвитку ССЗ і цукрового діабету ІІ типу.

 Лабораторна оцінка гемостазу є обов’язковим елементом діагностики при невідкладних станах, в передопераційній підготовці, в післяопераційному періоді ,тому в відділі  освоєно дослідження показників коагулограми:

 АЧТЧ-скринінговий тест для оцінки ефективності внутрішнього шляху згортання крові і моніторингу пацієнтів , які отримують гепаринові терапію.

Протромбін, МНВ-скринінговий тест для оцінки зовнішньо шляху гемостазу.

photo_2022-06-24_11-08-05 (2).jpg
photo_2022-06-24_11-37-01.jpg
photo_2023-01-31_10-54-21.jpg
photo_2022-06-24_11-08-05.jpg
photo_2022-06-24_11-39-46.jpg
photo_2022-06-24_11-38-27.jpg
bottom of page